Regulamin Bonów Podarunkowych

Regulamin Bonów Podarunkowych CatwalkShoes.pl

Regulamin Bonów Podarunkowych  dla klientów indywidualnych

I. Definicje

1. REGULAMIN: niniejszy dokument, określający zasady stosowania E-Bonów podarunkowych www.CatwalkShoes.pl.
2. WYDAWCA: firma Jochim Investments, Filip Jochim, z siedzibą przy ul. Saperów 136, 85-504 Bydgoszcz, 85-504 Bydgoszcz, numer NIP: 967-131-75-62, numer REGON: 300503499, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki3. E-BON PODARUNKOWY: karta w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym www.catwalkshoes.pl.
4. NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy E-Bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz E-Bonu Podarunkowego.
6. KOD: unikalny numer przypisany każdemu Bonu Podarunkowemu  niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu podarunkowego.
7. KONTO: aktywowane oraz prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (adres e-mail) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o złożonych zamówieniach w sklepie internetowym www.catwalkshoes.pl
8. TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.catwalkshoes.pl

II. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy E-Bonu Podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy E-Bonu Podarunkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej E-Bonu Podarunkowego. Zapłata za E-Bon Podarunkowy może nastąpić poprzez przelew pocztowy, bankowy lub płatność kartą kredytową .

3. E-Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.catwalkshoes.pl.
4. E-Bon Podarunkowy  nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub E-Bonu Podarunkowego osobom  nieupoważnionym.
6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub wykasowania E-Bon Podarunkowego po jego przekazaniu.
7. E-Bon Podarunkowy jest ważny przez do 31.03.2016.

III. Zasady korzystania z E-Bonów Podarunkowych

1. Zakup i realizacja E-Bonu Podarunkowego  wymaga założenia Konta w sklepie internetowym catwalkshoes.pl 
2. E-Bon Podarunkowy w formie elektronicznej wysyłana jest do Nabywcy po zaksięgowaniu przez Wydawcę środków pieniężnych na rachunku. Każdy . E-Bon Podarunkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości E-Bonu Podarunkowego.
3. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem  E-Bon Podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na E-Bonie Podarunkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
5. Użytkownik może posługiwać się Kodem przy dokonywaniu zakupów w sklepie Wydawcy wielokrotnie do wyczerpania środków przypisanych do E-Bonu Podarunkowego, do czasu upływu jej ważności.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu E-Bonu Podarunkowrgo  w przypadku upływu jej terminu ważności.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz tele-adresowych niezbędnych do realizacji wysyłki E-Bonu Podarunkowego.

IV. Rozliczenia i reklamacje


1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości E-Karty/Karty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być poprzez wiadomość wysłaną do biura obsługi klienta lub telefonicznie.
3. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu E-Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.catwalkshoes.pl w zakładce regulamin zakupów.
4. Reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu E-Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni
5. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono E-Bonem Podarunkowym zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do daty 31.03.2016.

V. Zwrot towaru

1. W przypadku zwrotu Towaru po zakończeniu daty ważności E-Bonu Podarunkowego, Wydawca udostępni Użytkownikowi zastępczy Kod o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności E-Bonu Podarunkowego na zamówieniu, którego zwrot dotyczy. Ważność zastępczego Kodu ustala się na 30 dni i liczy się od momentu udostępnienia zastępczego Kodu dla Użytkownika.
2. Podstawą uznania zwrotu jest odesłanie przez Użytkownika Towaru wraz z wypełnionym dowodem zakupu/formularzem zwrotu, potwierdzającym otrzymanie Towaru przy użyciu E-Bonu Podarunkowego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem  E-Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2 E-Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. E-Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. E-Bon Podarunkowy jest elektroniczną formą bonu towarowego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 


NAPISZ DO NAS